ประเภทคดี


วันที่ประกาศเลขคดีแดงเลขคดีดำศาลโจทก์ ประกาศ
14-12-2561ล.27/2538/ศาลแพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย
14-12-2561ล.3953/2559ล.2821/2559ศาลล้มละลายกลางส่วนราชการกรมสรรพากร คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.8242/2554ล.4953/2553ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.4133/2559ล.3847/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3983/2559ล.2618/2559ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.1160/2559ล.2850/2557ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.243/2560ล.3735/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.264/2560ล.3738/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.162/2560ล.2899/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.561/2560ล.2970/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.276/2560ล.4222/2559ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.111/2560ล.3530/2559ศาลล้มละลายกลางนางณพสิริ ว.เพียรพิทย์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.695/2560ล.4379/2559ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.763/2559ล.3579/2558ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
14-12-2561ล.890/2560ล.3281/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.78/2561ล.4258/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.38/2561ล.3869/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.467/2561ล.3990/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
14-12-2561ล.1105/2561ล.3029/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.1354/2561ล.4173/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.1374/2561ล.427/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.1198/2556ล.218/2556ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู กำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยและนัดไต่สวนคำร้องยกเลิกคำสั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดล้มละลาย
14-12-2561ล.1691/2561ล.435/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.1822/2561ล.625/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2542/2561ล.4392/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2564/2561ล.1694/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2570/2561ล.1693/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2610/2561ล.1310/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2612/2561ล.306/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2629/2561ล.4794/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2724/2561ล.1477/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2746/2561ล.1860/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2801/2561ล.1629/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2806/2561ล.1871/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2789/2561ล.1565/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2866/2561ล.1999/2561ศาลล้มละลายกลางนายพิเนต วิเศษศรีหรือนายธัชพันธุ์ รุจจิราธราศิริ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2915/2561ล.2241/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2890/2561ล.1932/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2937/2561ล.1416/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2987/2561ล.1354/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2541/2560ล.4638/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2838/2560ล.1270/2560ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.2908/2560ล.4388/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.3066/2560ล.1516/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.3167/2560ล.1772/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.3372/2560ล.1713/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.3383/2560ล.1755/2560ศาลล้มละลายกลางองค์การคลังสินค้า คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.4077/2561ล.2923/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4137/2561ล.3135/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัท จี เจ สตีล จำกัด(มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.3608/2560ล.2158/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.3460/2560ล.3128/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.4253/2561ล.4296/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4282/2561ล.3340/2561ศาลล้มละลายกลางนางสาวนรีรัตน์ คำลือ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4390/2561ล.3261/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4425/2561ล.3385/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4438/2561ล.3236/2561ศาลล้มละลายกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4510/2561ล.434/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4488/2561ล.3241/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4611/2561ล.4354/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4648/2561ล.2411/2560ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4649/2561ล.3199/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4650/2561ล.3697/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4666/2561ล.3474/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4670/2561ล.3471/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4669/2561ล.3585/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4631/2561ล.3688/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4628/2561ล.3551/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4627/2561ล.3687/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4629/2561ล.3483/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
14-12-2561ล.4032/2560ล.2232/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.4334/2560ล.2707/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.4333/2560ล.2277/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.4273/2560ล.2522/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.4427/2560ล.3026/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้
14-12-2561ล.4574/2560ล.2417/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย และนัดพิจารณาคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลย
14-12-2561ล.5080/2560ล.3041/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.4275/2560ล.625/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.5154/2560ล.3580/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.5442/2560ล.2468/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.5458/2560ล.1342/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.12543/2553ล.7497/2553ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.1083/2560ล.3400/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.1213/2560ล.598/2559ศาลล้มละลายกลางนางวชิรา คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.118/2557ล.4149/2556ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.15433/2552ล.7776/2552ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.1693/2556ล.57/2556ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.1435/2560ล.3184/2559ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.1458/2560ล.283/2560ศาลล้มละลายกลางกรมศุลกากร คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.1335/2560ล.2667/2559ศาลล้มละลายกลางนางวิจิตรา แลดี คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.1585/2560ล.58/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย
14-12-2561ล.1662/2560ล.215/2560ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.1703/2560ล.375/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-25611849/25485560/2547ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
14-12-2561ล.1825/2559ล.832/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.2024/2559ล.1361/2556ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.2263/2556ล.12928/2553ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.3585/2558ล.165/2558ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.17012/2553ล.10825/2553ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู แก้ไขคำพิพากษาให้ล้มละลาย
14-12-2561ล.1987/2560ล.2005/2558ศาลล้มละลายกลางธนาคารออมสิน คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.2472/2557ล.1467/2557ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.2474/2557ล.1470/2557ศาลล้มละลายกลางบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.2450/2555ล.6418/2554ศาลล้มละลายกลางบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด คลิกดู ประกาศไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.328/2557ล.3222/2556ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3208/2558ล.2228/2558ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
14-12-2561ล.3189/2559ล.2150/2558ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้
14-12-2561ล.3215/2559ล.2190/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-25614987/25473846/2547ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย
14-12-2561ล.3273/2559ล.2214/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3533/2559ล.2469/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3284/2560ล.1624/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.3610/2559ล.2583/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3813/2559ล.1602/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
14-12-2561ล.389/2558ล.2933/2557ศาลล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.3843/2559ล.3331/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3827/2559ล.3542/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
14-12-2561ล.3875/2559ล.3849/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.3868/2554ล.9498/2553ศาลล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.3835/2559ล.3669/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
14-12-2561ล.4448/2555ล.8780/2554ศาลล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.7053/2555ล.4012/2555ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.7283/2555ล.3407/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.6543/2551ล.730/2551ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
14-12-2561ล.1041/2556ล.6300/2555ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
จำนวน 123 รายการ