ประเภทคดี


วันที่ประกาศเลขคดีแดงเลขคดีดำศาลโจทก์ ประกาศ
22-10-2561พ.6044/2560พ.3576/2560ศาลแพ่งกรมสรรพากร ผู้ร้อง คลิกดู เลิกบริษัทและตั้งผู้ชำระบัญชี
22-10-2561ล.102/2537ล.145/2536ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย
22-10-2561ล.61/2560ล.2707/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.296/2560ล.4195/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.662/2560ล.1733/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.277/2561ล.4186/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.499/2561ล.4888/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
22-10-2561ล.562/2561ล.4900/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหน่ี้โดยเปิดเผย
22-10-2561ล.602/2561ล.4330/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.693/2561ล.4521/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.783/2561ล.3899/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารออมสิน คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.758/2561ล.4682/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.748/2561ล.4637/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.1426/2561ล.108/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.1852/2561ล.4404/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่และถอนฟ้อง
22-10-2561ล.3525/2561ล.3116/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารออมสิน คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3589/2561ล.2304/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3620/2561ล.2274/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัท เอดเจน เมอเรย์ จำกัด (Edgen Murray Pte Ltd) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.2974/2560ล.1423/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3598/2561ล.2431/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัท ไชนา เนชันแนล แอโร-เทคโนโลยี กว่างโจว จำกัด (China National Aero-Technology Guangzhou Company Limited) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.2991/2560ล.1261/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3071/2560ล.4146/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3111/2560ล.1369/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3151/2560ล.1559/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3152/2560ล.4475/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3779/2561ล.2460/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3830/2561ล.3227/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3795/2561ล.2424/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3792/2561ล.2549/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3794/2561ล.2649/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3833/2561ล.2516/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3832/2561ล.2513/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3862/2561ล.2594/2561ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3834/2561ล.2517/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3835/2561ล.2419/2561ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3785/2561ล.2467/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3784/2561ล.2574/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารออมสิน คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3827/2561ล.2515/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3826/2561ล.2519/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3783/2561ล.136/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3782/2561ล.2642/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3786/2561ล.2466/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3775/2561ล.2660/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3776/2561ล.2869/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3778/2561ล.17/2561ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
22-10-2561ล.3605/2560ล.1096/2560ศาลล้มละลายกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3854/2560ล.2222/2560ศาลล้มละลายกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3581/2560ล.414/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3868/2560ล.2464/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.4018/2560ล.1483/2560ศาลล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.4531/2560ล.3183/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย
22-10-2561ล.4553/2560ล.2933/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.4691/2560ล.2115/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.5101/2560ล.3568/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.5099/2560ล.3567/2560ศาลล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.5373/2560ล.3285/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.18942/2552ล.2701/2552ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดก
22-10-2561ล.2619/2556ล.1389/2556ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
22-10-2561ล.2131/2560ล.606/2560ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.1811/2560ล.412/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.2439/2556ล.1122/2556ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.2401/2559ล.817/2559ศาลล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.2142/2560ล.2944/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.2744/2557ล.1048/2557ศาลล้มละลายกลางบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.247/2558ล.3534/2556ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.2989/2557ล.3064/2556ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.2846/2555ล.8042/2554ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.3141/2557ล.5734/2555ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.3101/2559ล.2066/2559ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3121/2559ล.2192/2559ศาลล้มละลายกลางกรมสรรพากร คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3069/2560ล.1167/2560ศาลล้มละลายกลางบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
22-10-2561ล.3925/2557ล.579/2557ศาลล้มละลายกลางบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
22-10-2561ล.286/2556ล.5638/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.4319/2556ล.3153/2556ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู ประกาศไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
22-10-2561ล.3548/2555ล.8249/2554ศาลล้มละลายกลางบริษัท ศิริวรรณ แฟบริค จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.57/2556ล.5671/2555ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.5004/2555ล.2039/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.172/2556ล.3833/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คลิกดู คำพิพากษาล้มละลาย
22-10-2561ล.486/2556ล.5758/2555ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.2692/2553ล.14166/2551ศาลล้มละลายกลางบริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.6763/2552ล.12228/2550ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.6833/2555ล.4413/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.436/2556ล.6090/2555ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-2561ล.651/2558ล.1698/2557ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
22-10-25617546/25504288/2550ศาลล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกดู การแบ่งทรัพย์สิน
22-10-2561ล.277/2552ล.12753/2551ศาลล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คลิกดู คำสั่งปลดจากล้มละลาย
จำนวน 86 รายการ